Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Hoogte en vorm van het verzekerde bedrag


Ten aanzien van de hoogte van het verzekerde bedrag is het gebruikelijk om uit te gaan van 80% va het gemiddelde inkomen van de ondernemer, berekend over de afgelopen drie jaar. De uitkeringshoogte is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Ook hierbij zijn er variaties te bedenken.

Het is mogelijk om tijdelijk een uitkering te ontvangen die op 100% van het gemiddelde inkomen ligt. bijvoorbeeld voor het eerste jaar van de uitkering. Het alternatief is om juist een product te creeren, waarbij er in een bepaalde levensfase een hogere uitkering volgt.

Bijvoorbeeld een hogere uitkering als de verzekerde arbeidsongeschikt wordt tussen de 40- of 50-jarige leeftijd. Deze hogere uitkering heeft dan weer als doel om hogere kosten in deze levensfase op te vangen. Denk hierbij met name aan studerende kinderen. Een dekking tot 80% van het inkomen kan in bepaalde situaties te laag zijn. Omdat er naast de uitgaven voor de ondernemer voor de dagelijkse levensbehoeften, ook andere kostenposten zijn die wel gefinancierd moeten worden. Denk aan;

- vervangings- of waarnemingskosten;
- vaste (bedrijfs)lasten;
- de pensioendotatie, voor dga's met een pensioenopbouw in eigen beheer.

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services