Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Standaarduitsluitingen


In de ‘complete’ AOV-polis wordt als regel aangeduid dat geen uitkering wordt verleend voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan, bevorderd of verergerd:

-    door opzet of grove schuld van de verzekerde of van een bij de uitkering belanghabbende;

-    door een ongeval door verzekerde veroorzaakt, terwijl zijn bloed-alcoholgehalte 0,8 promille of hoger was, of het adem-alcoholgehalte 350 microgram of hoger was;

-    door gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen, anders dan op medisch voorschrift dat een arts heeft verstrekt en verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzing heeft gehouden;

-    door een ongeval van een verzekerde onder de 23 jaar met een motorrijtuig met een cilinderinhoud van 50cc of meer.

-    Hetzij direct of ondirect door een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij (molestoorzaken);

-    Atoomkernreacties;

-    Gevaarlijke sporten, zoals boksen, karate en andere vechtsporten; snelheidswedstrijden, bobsleeen, skien en gletsjertochten, sport- en of zweefvliegen, parachutespringen, deltavliegen, duiksport (iedere maatschappij geeft hierbij een eigen omschrijving).