Starters AOV afsluiten

Starter AOV startersArbeidsongeschiktheidsverzekering voor starters

In dit artikel gaan we het hebben over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de startende zelfstandige ondernemer.

Je kan starten vanuit je opleiding, als ex-werkemer uit loondienst verband of als je je bedrijf start vanuit de w.w. Opgelet, ben je niet zo gezond (geweest) als je zou willen? Of heb je met je gezondheid medische problemen gehad in het verleden of heb je een chronische ziekte? 

Overweeg je dan aan te melden bij het UWV voor de Vrijwillige Verzekering en dit moet uiterlijk binnen 13 weken na einde loondienstverband.

Je bent dan direct verzekerd zonder enige medische vragen of keuringen! De premie is wellicht hoger en dekking is veel minder goed dan bij een particuliere verzekeraar, maar je bent in ieder geval wel direct verzekerd.

Daarna kun je nog altijd een aanvraag doen bij een particuliere verzekeraar. Mocht dat allemaal lukken met waarschijnlijk een scherpere premie én betere voorwaarden, kun je daarna terstond de verzekering bij het UWV opzeggen. Ben je Directeur Groot Aandeelhouder en je bent in loondienst bij je eigen BV?

Dan gaat dit dit laatste verhaal voor het ziektewetdeel niet op wel het WIA gedeelte.
 

Wat is er zo belangrijk bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een starter?


Waarom wordt hier een speciaal artikel aan gewijd vraag je je misschien af ? Het is een feit dat verzekeringsmaatschappijen starters op een andere manier accepteren en beoordelen dan ondernemers die al jaren meedraaien. Dus het is  van belang te weten op welke manier verzekeraars tegen het risico aankijken en ermee omgaan. Want dat risico dat ben jij!

Je verzekert met een arbeidsongeschiktheidsverzekering in principe het verlies van je inkomen als gevolg van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Wanneer je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, verzeker je in beginsel het verlies van inkomen dat ontstaat wanneer je door ziekte en/of arbeidsongeschiktheid niet meer in staat bent je werkzaamheden als ondernemer uit te voeren.

Het bedrijf lijdt financiële schade door jouw afwezigheid. Dat hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn, maar is vooral bij ZZP-ers wel vaak het geval.

Er moet dus wel al inkomen worden verdiend? Als dat zo is, impliceert dit dat je als starter eerst inkomen moet kunnen aantonen om je überhaupt te kunnen verzekeren.
Je kan dus niet zomaar een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten van € 50.000,- per jaar. Ook moet er een maximale verhouding zijn tussen je inkomen en het bedrag dat je verzekert. In principe mag je niet meer dan 80% van je gemiddelde inkomen van de laatste drie jaar verzekeren.

Het lijkt op het kip en het ei: je begint net, en je hebt nog geen inkomen. Maar je moet wel inkomen aantonen voordat je een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan afsluiten. Maar gelukkig si dat niet zo!

Er zijn wel degelijk goede mogelijkheden om je als starter te verzekeren !
Gelukkig zijn er hele goede mogelijkheden om je als starter te verzekeren. Dus zonder dat je een euro hebt verdiend. De behoefte tot verzekeren is er natuurlijk ook gewoon : als je baan opzegt, wil je natuurlijk wel dat je ook als ondernemer verzekerd bent als je ziek wordt. Anders is er alleen maar de bijstand om op terug te vallen. Ook als ondernemer . En dat is geen vetpot, bovendien moet je dan eerst vrijwel je opgebouwde vermogen opeten.


Je moet aannemelijk maken dat je capabel bent als ondernemer
Aantonen capabel te zijn , hoe je dat dan? Hoe maak je aannemelijk dat je genoeg ervaring en kundig bent om je eigen onderneming te runnen en er inkomen mee gaat verdienen? Het gaat er in de praktijk om dat je het voor de verzekeraar aannemelijk maakt dat je als ondernemer kan slagen.
Dat je de motivatie, de instelling, de relevante opleiding en ervaring hebt voor jouw vakgebied. Of hulp inroept op gebieden waar je kennis en ervaring ontbeert, om succesvol te kunnen zijn op je vakgebied. Dat je een helder ondernemersplan hebt.

Wel passende/ niet passende kwalificaties
Als je bijvoorbeeld jarenlang ervaring hebt in een programmeerfunctie in de ICT en je gaat na verloop van tijd in dezelfde branche als zelfstandig ondernemer aan de gang, is het aannemelijker dat je zult slagen, dan wanneer je, na je studie Rechten, zonder enige ervaring of branchegerelateerde opleiding een eetcafé begint.

Waarom is dit zo belangrijk voor de verzekeraar?
Het is geen geheim dat een groot percentage van de starters (50-%-70%) binnen vijf jaar om allerlei redenen weer stopt met het bedrijf. Als de startend ondernemer letterlijk ziek wordt van zijn bedrijf, is dat voor de verzekeraar een aanmerkelijk groter risico vergeleken met meer ervaren ondernemers.

Wanneer en op welke manier verzekert de verzekeraar de starter anders?
Dit verschil heeft voornamelijk te maken met de keuze die je maakt als ondernemer om een sommen- -of een schadeverzekering aan te vragen. De beste manier om je te kunnen verzekeren die de meeste zekerheid geeft is een sommenverzekering en geen schadeverzekering. Het verschil leggen we graag uit:

Arbeidsongeschiktheidsverzekering : De sommenverzekering


Een sommenverzekering is een verzekering die, in tegenstelling tot de schadeverzekering, niet tot doel heeft opgelopen schade te vergoeden. In plaats hiervan keert de sommenverzekering het van tevoren afgesproken bedrag uit, de verzekerde som op je polisblad . Zekerheid dus!
Kortom hier krijg je gewoon een uitkering als je ziek bent en hoef je geen inkomstenverlies aan te tonen qua inkomen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekering: De Schadeverzekering

Bij de schadeverzekering vergoedt de verzekeraar de schade die ontstaat als gevolg van arbeidsongeschiktheid.
Deze schade zal aangetoond dienen te worden. Jouw ziekte moet dus een terugval in inkomen laten zien. Er moeten bij uitkering actief cijfers aangeleverd worden, waaruit de terugval van jouw inkomen blijkt. Ook worden in sommige gevallen ook inkomsten uit andere bronnen meegenomen in de beoordeling. Daarom, als het even kan dus de sommenverzekering!
Geen inkomen dus ook geen schade?

Heb je nog nauwelijks inkomen als starter verdiend, is er dus ook geen aantoonbare schade! Maar ondertussen gaan je rekeningen zowel privé als zakelijk gewoon door. Een startend ondernemer verzekeren op deze basis is dus een groot risico!
Als je inkomensstroom over de jaren vrij stabiel blijkt, brengt een schadeverzekering minder risico’s met zich mee. Maar aangezien de prijsverschillen anno 2015 veel minder groot zijn dan pakweg vijf jaar geleden, heeft een sommenverzekering, die wat duurder is, altijd onze voorkeur.

Kenmerk sommenverzekering
Geen toetsing van het inkomen wanneer er ziekte is. Er wordt dus niet getoetst of de ziekte een inkomensdaling heeft teweeggebracht om daarna vast te stellen hoe hoog de schade-uitkering zal zijn.
Hoe kijkt de verzekeraar naar de starter wanneer hij een sommenverzekering aanvraagt? (Technische acceptatie)

Afhankelijk van een aantal factoren zoals o.a.:

-Leeftijd
-Beroep
-Opleiding
-Hoogte verzekerd bedrag
-Werkzaamheden lijst behorende bij het beroep

Er wordt door de verzekeraar vastgesteld of het verzekerd bedrag niet meer is dan een 80% van een inkomen dat bij deze ondernemer, gezien opleiding en ervaring marktconform/ passend is.
Vervolgens wordt ter controle gevraagd naar het inkomen dat de ondernemer voorheen loondienst verdiende (Kopie aangifte IB laatste drie jaar)
Als de opleiding en ervaring aansluit op de ondernemers activiteiten en er is een ondernemersplan zal de verzekeraar wellicht nog vragen naar reeds behaalde resultaten, of verwerkte orders of gesloten opdrachten.

Aan de hand daarvan zal de verzekeraar technisch gezien de sommenverzekering:

-Ineens accepteren, er wordt na acceptatie nooit meer om inkomen gevraagd, dus ook niet bij schade.
-Accepteren voor het eerste jaar/de eerste twee jaar. Vervolgens zal de verzekeraar na jaar 1/ 2 inkomenscijfers opvragen. Als het inkomen minder is dan begroot en het verzekerd bedrag relatief meer is dan 80% van het inkomen zal de verzekeraar voorstellen het verzekerd bedrag naar beneden aan te passen.

Vervolgens wordt er niet meer naar inkomensgevraagd, ook niet bij schade. Het verzekerd bedrag zou natuurlijk kunnen worden verhoogd, indien het inkomen toereikend is en de ondernemer er behoefte aan heeft. Afhankelijk van de verzekeraar en de eventuele geldige optieregeling, zal er wel of geen nieuwe gezondheidsverklaring worden gevraagd. Wordt er geen gezondheidsverklaring gevraagd is de verhoging slechts een administratieve afhandeling, in het andere geval is er medische acceptatie voor het verhoogde verzekerde bedrag van toepassing.

Medische acceptatie bij startende ondernemers 
Medische acceptatie is het andere proces dat parallel plaatsvindt aan de technische acceptatie bij aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze twee processen worden strikt gescheiden behandelt.

Dit proces is niet anders bij een starter maar we willen het je niet onthouden want daar zijn veel vragen over.
Hierbij wordt gekeken aan de hand van een door ondernemer in te vullen en te ondertekenen gezondheidsverklaring naar het risico dat je vormt voor de verzekeraar. De meeste mensen kunnen op basis van deze gezondheidsverklaring meteen worden geaccepteerd. Soms is het nodig voor de verzekeraar om extra informatie op te vragen of een keuring uit te voeren. De medisch adviseur van de betreffende verzekeraar beslist of dit nodig is voor de beoordeling.

Hoe vindt het opvragen van informatie bij artsen plaats

Daartoe vraagt de medisch adviseur allereerst de toestemming aan de verzekerde om medische informatie te mogen opvragen. De medisch adviseur vraagt de verzekerde een machtiging te ondertekenen en terug te sturen. Deze machtiging is altijd specifiek: het is geen algemene vrijbrief om de gehele doopcel te mogen lichten. Klacht en aard van de klachten of medische aandoening en tijdsperiode worden specifiek benoemd.

Als de medisch adviseur het inderdaad nodig acht om medische informatie op te vragen bij huisarts en /of specialisten kan dit informatie-uitwisselingsproces wel eens tijdrovend zijn. Vooral omdat artsen en specialisten weinig prioriteit toekennen aan de informatieverzoeken van verzekeraars.

Tenslotte
De verzekeraar kan de verzekering accepteren op normale voorwaarden, bepaalde ziektes of aandoeningen uitsluiten, een premieverhoging voorstellen ofwel de aanvraag/het risico geheel afwijzen.

Afwijkende acceptatie?
Het is zaak de beoordeling en van de verzekeraar goed te toetsen bij andere verzekeraars, er zit wel degelijk verschil in!
Een goede adviseur weet dit en houdt daar al rekening mee.